Systémové inženýrství na 3DEXPERIENCE platformě

3DEXPERIENCE 19. 03. 2019

Výrobky z různých průmyslových odvětví jsou v dnešní době stále komplikovanější. Kombinují v sobě mechaniku, elektroniku a software. S příchodem „Internetu věcí " (Internet of Things) se bude jejich složitost ještě zvyšovat. Toto ovlivňuje i přístup systémového inženýrství. Jediný požadavek může ovlivnit více prvků, a tím spustí reakce mezi různými systémy. 

Na kontrolování takových složitých procesů je zapotřebí prostředí, které zabezpečí kolaborativní přístup mezi systémy z různých inženýrských disciplín a sjednotí je na jedné platformě.

Řešení je založeno na dekompozičním systému požadavků, funkčních, logických a fyzických systémech – takzvaná RFLP struktura (z angl. R - Requirements, F - Functional, L - Logical, P - Physical). Tato struktura umožňuje úplnou sledovatelnost informací od požadavku až po implementaci konečného produktu.

 

  • Requirements

Na začátku stojí soubor požadavků, který poskytuje souhrn informací o produktu, určuje potřeby zákazníka nebo podnikový cíl a odpovídá na otázku, proč daný produkt vyvíjíme.

  • Functional

Po shromáždění informací o požadavcích získáme přehled o tom, co potřebujeme a co bude daný produkt obsahovat, abychom ho dokázali vyrobit. Na základě toho dokážeme vytvořit analýzu realizovatelnosti a propojit požadavky s návrhem.  Pomocí funkčních objektů můžeme určit časovou náročnost projektu, rozsah a náklady na realizaci.

  • Logical

Dalším krokem je tvorba logických struktur, které definují, jak konkrétně dosáhnout splnění daných požadavků.  Mezi logické struktury můžou patřit 2D schémata zapojení (např. elektrické, pneumatické, hydraulické apod.). V rámci Dassault Systèmes RFLP metodologie jsou dostupné specializované simulační nástroje jako např. programovací jazyk Modelica. Je to objektově orientovaný modelovací jazyk pro dynamickou simulaci komplexních fyzických systémů. V prostředí 3DEXPERIENCE je součástí Dymola Behavioral Modeling aplikace.

 

  • Physical

Nakonec je tu samotný virtuální model konečného produktu, který je nejčastěji reprezentován 3D, případně 2D daty. Tento model je vytvořen na základě předcházejících funkčních a logických prvků a spojuje komponenty z různých inženýrských disciplín do jednoho celku. Je také vstupem pro různé prostorové, kinematické, pevnostní analýzy nebo simulace obrábění apod.

Firma Dassault Systèmes nabízí RFLP řešení jako součást jednotné platformy 3DEXPERIENCE. Správa požadavků, funkčních a logických objektů a virtuálního prototypu je tedy vykonávána v jedné aplikaci, kde jsou všechny prvky mezi sebou propojeny. 

Výhodou je sledovatelnost kompletních informací o produktu a získání informací jaký dopad na celek bude mít změna jediného prvku. Rozhodování o změnách a jejich následné zapracování je proto rychlejší a přehlednější.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě