ProCS a Engineering Base

elektro Engineering Base RUPLAN 06. 12. 2016

ProCS úspešne prestúpila na platformu Engineering Base.

Spoločnosť ProCS s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb a systémových riešení „šitých na mieru“ pre zákazníka v štyroch základných produktových líniách:

  • priemyselná automatizácia (PLC, DCS, ESDS, TCS, SCADA)

  • výroba a montáž rozvádzačov (MaR, Elektro, VN, NN)

  • servis a údržba vlastných aplikácií i aplikácií iných výrobcov

  • MES systémy

ProCS pôsobí na trhu automatizácie už 20 rokov a drží si svoje postavenie na lokálnom aj zahraničnom trhu.

Prechod od CAD k CAE systémov

ProCS pôsobí na trhu automatizácie už 20 rokov a drží si svoje postavenie na lokálnom aj zahraničnom trhu. Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia prišlo rozhodnutiu posunúť inžinierske činnosti do vyššej efektivity a prejsť z do toho času používaného kresliaceho CAD softvéru AutoCAD na CAE inžiniersky nástroj RUPLAN.

Ten bol primárne určený pre projektantov a tak bolo možné generovať základné zoznamy a výpisy. Svojou skladbou avšak neposkytoval údaje celému inžinierskemu spektru produktov v ProCS. Prioritne ho využívalo iba oddelenie projekcie. Druhou veľkou nevýhodou bol v RUPLANe implementovaný ťažkopádny programovací jazyk AWT.

Od CAE systému ku kompletné platforme

Postupom času sa zvyšovali požiadavky na racionalizáciu a vyššiu automatizáciu inžinierskych činností kvôli úspore času a efektívnejšej práci.

Pred cca 4 lety došlo vo firme k rozhodnutí, vymeniť RUPLAN za nástroj ktorý by spĺňal všetky naše požiadavky, tzn. v celom rozsahu poskytovaných inžinierskych služieb. Nasledoval prieskum trhu, kde sme mimo iné uvažovali nad nástrojmi InTools, Comos, AUCOPLAN, Eplan.

V neľahkom rozhodovaní, rozhodovalo nie len postavenie jednotlivých produktov na trhu, ale hlavne inžinierska podpora pri neštandardných a systémom nepodporovaných služieb. Neposlednom rade k záverečnému rozhodnutiu prispeli aj doteraz dobré obchodné vzťahy s dodávateľom Technodat Elektro a bol vybraný generačný nasledovník RUPLANu - Engineering Base (EB).

Tento produkt pre nás, poskytoval hneď na začiatku niekoľko benefitov:

  • najväčšia výhoda spočívala v relatívne otvorenej databáze, kde sme si mohli vkladať vlastné atribúty s informáciami aké sme potrebovali a v rozsahu aký sme potrebovali

  • systém pokrýval svojimi nástrojmi väčšinu našich inžinierskych služieb

  • modulárnosť a prispôsobovanie postupov tvorby projektovej dokumentácie podľa vnútorných štandardov

  • implementácia jazyku VBA

Databázová platforma použiteľná pre viacero útvarou spoločnosti

Implementácia takého komplexného systému nie je jednoduchá. Jedna z najťažších úloh, ktorá nás čakala bola zmeniť myslenie ľudí.

RUPLAN bol orientovaný na kreslenie výkresov, avšak EB je objektovo orientovaný na vkladanie informácii do databázy a výkres je „len výsledkom vložených informácií". Bola vytvorená odborná skupina pracovníkov, ktorá analyzovala požiadavky na EB a následne navrhla technologický postup pre prácu v ňom.

Bolo potrebné definovať postupy a priestor pre vkladanie informácií pre ostatné útvary spoločnosti (Oddelenie návrhu softvéru, Oddelenie merania a regulácie, Oddelenie nákupu, Logistika,..). Jeden z hlavných problémov s ktorým sa tento tým musel vysporiadať, bolo zadefinovanie potrebných atribútov v EB pre všetky inžinierske produkty, tak aby vyhoveli požiadavkám aj náročnému zákazníkovi

Vďaka prepojenej databáze rôznych útvarov, bolo možné využívať iba raz vloženú informáciu i inými útvarmi a tak vytvárať špecializované a prispôsobené výpisy a zoznamy. Pomocou jazyka VBA sme si mohli doprogramovať vlastné pomocné nástroje ktoré nám zautomatizovali „rutinné“ činnosti.

Počas dvoch rokov, čo máme systém EB nasadený sa nám podarilo vytvoriť desiatky programových nástrojov pre efektívnejšie využívanie zakúpených licencií a skráteniu času pri tvorbe projektovej dokumentácie, a zároveň zvýšiť našu konkurenciu schopnosť na trhu.

I keď sme prešli od počiatočnej implementácie dosť dlhú cestu, nemáme ešte všetky problémy (obmedzenie “ľudovej tvorivosti”) vyriešené a čaká nás ešte dlhá cesta k úplnej spokojnosti zo strany koncových zákazníkov a aj interných útvarov.

Ing. Martin Gálik

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě