Elektronická forma dokumentace staveb

elektro 09. 11. 2016

Uspořádání tištěné formy projektové dokumentace má svá pravidla daná stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a požadavků investora.

U požadavků na elektronickou formu odevzdání projektové dokumentace tomu tak často není. Investor se ve smlouvě o dílo většinou spokojí se zjednodušenou formulací podmínek typu „Výkresová část projektové dokumentace bude předána na CD/DVD nosičích ve formátu DWG a textová v DOC nebo PDF". Takto obecnou formulací podmínek se investor vystavuje riziku, že obdrží dokumentaci uspořádanou doslova „bez ladu a skladu".

Standardně tak získá soubory v libovolné struktuře adresářů a podadresářů, která je volně definovaná ze strany dodavatele, nebo-li projekční kanceláře. Chce-li pak využít el. formu dokumentace k digitální archivaci pomocí speciálních SW, má tak zaděláno na velký problém. Problém se násobí počtem dodavatelů dokumentace, neboť ti nikdy, pokud nejsou dána pravidla, nemají toto uspořádání jednotné.

Tato nejednotnost uspořádání elektronické formy má i neblahý vliv na rychlou orientaci nebo vyhledání potřebných dokumentů a vede ke značným časovým nárokům. V kontextu požadavku následného připomínkování přijaté projekční dokumentace a sdílení informací v rámci týmu investora dochází ke zbytečným komplikacím a nedorozuměním.

Jaké se nabízí řešení?

Lidská zkušenost napovídá, že nejefektivnější řešení je v jednoduchosti. Tato spočívá v definici podmínek požadavků hned od počátku, a to u investora dané stavby. Pak podmínky uvedené v smlouvě o dílo nejsou definovány zmíněnou obecnou formulací, ale jasným zadáním tak, aby projektant nemohl „uhnout" z požadovaného rozsahu a struktury finálně odevzdané projekční dokumentace.

Tato jasná definice struktury a formy požadované projekční dokumentace spočívá v poskytnutí ucelené šablony celého projektu pro daný stupeň. V praxi šablona představuje samostatnou SQL databázi s předpřipravenou strukturou projektu v elektronické podobě. Obsahuje jednotný systém složek a připravených souborů, které ve fázi zadání mají nulový obsah a jsou pro projektanta vodítkem, kam má který dokument zařadit.

Umístěných „slepých" dokumentů do struktury vychází z požadavků investora a vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Označení dokumentů respektuje normu ČSN EN 61355 o třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení. Od stupně dokumentace pro stavební povolení (DSP) se struktura v šablonách člení dle prostorové, funkční či technické náležitosti na stavební objekty SO a provozní soubory PS.

Pokud investor poskytne podklady formou šablony - databáze daného projektu, přinese tento způsob nesporné výhody. Projektant i investor mají jasno o rozsahu a formě odevzdání svého díla. Na určenou databázovou strukturu projekční dokumentace lze aplikovat jednoduše správu jednotlivých verzí odevzdané dokumentace, systém kontroly dokumentace a připomínkování samotných dokumentů. Výhodou rovněž je, že lze jednotlivé verze odevzdané dokumentace porovnávat a získat lehký přehled o dokumentech, kterých se změna nedotkla, které byly změněny, přibyly jako nové, anebo naopak byly odstraněny.

K tomu, aby investor mohl uvedenou šablonu jednoduše na „jedno kliknutí" vyhotovit a poskytnout zpracovateli dokumentace, vyvinula naše společnost Technodat Elektro, s.r.o. komplexní řešení na základě platformy Engineering Base.

Přínosy

Databázová platforma Engineering Base byla rozšířena o nástroje poskytující uživatelsky komfortní ovládání z oblasti správy dokumentace (DMS) a poskytuje investorovi i projekční kanceláři níže uvedené přínosy:

 • Objektová orientace ve strukturované dokumentaci v EB. Přechod od souborového (file) systému správy výkresové dokumentace ke správě objektové v rámci centrální SQL databáze přináší zvýšení kvality a přesnosti objektově orientované dokumentace.
 • Integrace dat způsobila sloučení různých digitálních formátů elektro-technologické a konstrukčně - stavební dokumentace do jednotné strukturované dokumentace v souladu s podmínkami stavebního zákona.
 • Workflow, tedy sled na sebe navazujících událostí v průběhu práce při procesu tvorby, kontroly, připomínkování a odevzdání PD, který má jasně definovaný začátek, organizovaný sled úkonů a aktivit a definované ukončení.
 • Transparentnost je zajištěna průběžnou informovaností v tzv. komunikační větvi daného projektu prostřednictvím webového portálu investora. Zde jsou historicky uchovány informace a potřebná data z procesu tvorby, schvalování a samotného předání PD ve vztazích: investor/projektant, projektant/investor a řízený systém správy předávání a připomínkování PD ze strany investora vůči dodavatelům PD.
 • Paralelizace procesů k jednomu technickému místu, kdy investor řeší více projektů na jednou.
 • Jednotnost v řešení přináší zejména odbourání formálních zvyklostí a historického rukopisu zpracování PD.
 • Bezpečnost přenosu dat prostřednictvím šifrované a přímé komunikace mezi investorem a dodavatelem PD
 • Uživatelsky jednoduché ovládání celého procesu z jednoho místa v prostředí systému EB
 • Jednotné celopodnikově přístupné řešení pro pracovníky, kteří se podílejí na provozu technologických zařízení
 • Koncepční řešení provozních revizí dokumentů a jejich možnost porovnání mezi jednotlivými stavy vydané PD- Kontrola PD je zajištěna v rámci workflow ve dvou stupních dle požadavků investora: systémová kontrola (kontrola č. 1) a věcná/obsahová kontrola (kontrola č. 2)
 • Přístup k dokumentaci a informacím je zajištěn v každé fázi každému uživateli na straně investora v případě i pro pracovníky, kteří nejsou přímo účastníky procesu odevzdávání, připomínkování a schvalování PD, např. vedení podniku
 • Aplikace řešení tvorbu, správy PD je využitelná napříč obory

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě