Digitální dokumentace a rizika jejího uspořádání

elektro Engineering Base 05. 12. 2016

Každá výkresová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla logická, přehledná, věcná, srozumitelná a komplexní. Tento základní požadavek je přirozeně kladen i na digitální formu odevzdané dokumentace.

Dokumentace v tištěné formě, která je lépe uchopitelná, má i z historického hlediska zavedenou strukturu, jasný řád a po věcné i obsahové stránce by měla odpovídat legislativě - Stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb s odpovídajícími přílohami.

Jak je to s odevzdáním digitální formy projektové dokumentace staveb?

Firma Technodat Elektro, s.r.o. a její Divize Engineering má letité zkušenosti se zpracováním elektro-dokumentace z oblastí výroby a rozvodu energií. Vedle databázového zpracování projektové dokumentace elektro-technologie rozvoden VN a VVN, která podléhá definovaným standardům, je součástí projektu i další např. stavební, strojní, nebo geodetická dokumentace. Forma digitálního zpracování těchto částí projektu obvykle nepodléhá tak jasně definovaným požadavkům na jednotné provedení, jako je tomu u databázového zpracování elektro-dokumentace. Častokrát je investorem smluvně pouze požadováno, aby digitální forma dokumentace byla odevzdána na datovém nosiči (CD, DVD) ve zdrojovém formátu - soubory DWG, PDF, XLSx, DOCx a to je vše.

Která rizika hrozí, pokud investor nemá standard zpracování a odevzdání elektronické formy dokumentace?

Dle zkušeností se ukazují jako hlavní důsledek neexistence standardu rizika spojená s definicí struktury adresářů a souborů jednotlivých výkresů podléhajících lidskému faktoru. Je to také neexistence souhrnné provázanosti dokumentace se vzájemnými vazbami mezi jednotlivými provozními soubory (PS) a stavebními objekty (SO) s dokumentací technologie elektro, stavební a konstrukční dokumentací. Dokumentace stavby je tak poskytnuta pouze ve formě jednotlivých souborů různých typů členěných do systému adresářů bez vzájemných navigačních a logických vazeb. Tato struktura je rozdílná v dokumentaci od každého dodavatele, což vede ke komplikacím v orientaci v celkové dokumentaci stavby. Častokrát není splněna základní podmínka, aby u dokumentace zajišťované subdodavateli, zajistil hlavní zhotovitel sjednocení formy a obsahu dokumentace v rámci celého díla. Z výše uvedeného plyne, že u digitální formy dokumentace není důležitý ani tak elektronický formát dokumentu, ale druh (třída) dokumentů a jeho korektní zařazení ve struktuře a jednoznačná identifikace.

Jak uvedeným problémům předejít?

Pro odstranění uvedených nedostatků je třeba přenést obecně digitální dokumentaci v jakékoliv formě či formátu ze souborového systému uložení dat do systému databázového. Zde na každý dokument lze pohlížet jako na objekt v databázi. Tomuto požadavku svojí podstatou vyhovuje systémová platforma Engineering Base (dále jen EB). Tato platforma je určená jak pro tvorbu, tak i pro následnou správu, či případně pouze pro správu projektové dokumentace. Platforma EB je připravena pro různé oblasti od průmyslu, petrochemie, energetiky až po zpracování kabelových svazků v dopravní technice a to nezávislé na elektronickém formátu dat. EB umožňuje integraci různých formátu do jednotné SQL databáze a přiřazení individuálních parametrů pro nastavení procesu revizí dokumentů, kontroly, certifikace atd.

Vedle samotné integrace dat projektové dokumentace je nutné definovat jasnou a jednoznačnou strukturu projektu. Zajištění standardu musí splňovat kroky v níže uvedeném obrázku.

Definicí standardu „pravidel" investor získává dokumentaci integrovanou v jedné databázi s odpovídající strukturou. V dodané dokumentaci se rychle zorientuje a její úroveň je nezávislá na zpracovateli. Prostřednictvím systému EB a jeho nástrojů lze provést i rychlou kontrolu dodané dokumentace v jakémkoliv stupni. Při přebírání dokumentace je investor často pod tlakem termínů a prostřednictvím systému EB má k dispozici softwarové nástroje na automatizovanou kontrolu obdržené dokumentace.

Ozvěte se nám


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

DALŠÍ ZPRÁVY ZE SEKCE: NOVINKY a ČLÁNKY

Sociální sítě