Ochrana osobních údajů zaměstnání

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OÚ) UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

 

Společnost jako správce osobních údajů:

Technodat, CAE – systémy, s.r.o. se sídlem třída Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 46902104, C 5841 vedená u Krajského soudu v Brně

Technodat Elektro, s.r.o. se sídlem třída Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 255 58 218, C 33352 vedená u Krajského soudu v Brně

Technodat Develop, s.r.o se sídlem třída Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 25530640, C 30629 vedená u Krajského soudu v Brně

Technodat Engineering, s.r.o. se sídlem třída Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 27670961, C 50736 vedená u Krajského soudu v Brně

1. Úvod

1.1. Tento dokument vyhotovil správce OÚ za účelem splnění povinností informovat uchazeče o zaměstnání, jakožto subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování v rámci výběru nových zaměstnanců správce OÚ, jakožto zaměstnavatelem, ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

2. Zpracování osobních údajů z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost uchazeče o zaměstnání

2.1. Správce OÚ je oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání v rozsahu jeho jména a příjmení, e-mailové adresy, životopisu a v něm uvedených osobních údajů, a to pro účely výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

2.2. Zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 2 je správce OÚ oprávněn provádět pro účely výběrového řízení a za účelem uzavření předmětné smlouvy či dohody a jejich následného plnění. Doba zpracování je u uchazeče o zaměstnání, s kterým nebyla uzavřena pracovní smlouva či dohoda o práci konané mimo pracovní poměr, omezena na dobou trvání výběrového řízení, případně dobou nezbytnou pro vyřešení nároků kterékoliv strany vyplývajících z výběrového řízení.

3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce OÚ

3.1. Správce OÚ je oprávněn pro účely svých oprávněných zájmů či zájmů třetí strany zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání v následujícím rozsahu a k následujícím účelům:

3.1.1. jméno a příjmení, e-mailovou adresu, životopis a v něm uvedené osobní údaje pro účely opětovného kontaktování uchazeče o zaměstnání v případě uvolnění pracovní pozice u správce OÚ a pro účely posouzení případných opětovně podaných žádostí uchazeče o zaměstnání, který byl již jednou správcem OÚ odmítnut.

3.2. Právním základem zpracování osobních údajů dle předchozího článku je výkon oprávněného zájmu správce OÚ spočívajícího v opětovném kontaktování uchazeče o zaměstnání v případě uvolnění nových pracovních pozic v rámci správce OÚ, o které uchazeč o zaměstnání projevil v minulosti zasláním svého životopisu zájem, a potřeba evidence uchazečů o zaměstnání, který již byli jednou správcem OÚ odmítnuti.

3.3. Správce OÚ je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle tohoto článku po dobu 2 let od konečného rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče, případně do vznesení námitky uchazeče o zaměstnání proti zpracování jeho osobních údajů dle čl. 5.5. V případě, že je uchazeč o zaměstnání přijat, stávají se jím zaslané dokumenty součástí jeho osobní složky, přičemž životopis nadále slouží k ověření pravdivosti tvrzení, v životopisu uvedených. V případě, že uchazeč není přijat, uchová o tom správce OÚ záznam a uchazečem zaslanou dokumentaci nejdéle po dobu 2 let od konečného rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče, a to pro účely kontaktování uchazeče o zaměstnání a vyhodnocení jeho případných následných žádostí.

4. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů správcem OÚ

4.1. Správce OÚ je oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.

4.2. Správce OÚ zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor správce OÚ a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Zásady obecné datové a informační bezpečnosti stanoví správce OÚ samostatným dokumentem.

4.3. Správce OÚ nepoužívá osobní údaje uchazeče o zaměstnání k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

4.4. Správce OÚ nepředává osobní údaje uchazeče o zaměstnání žádnému jinému subjektu jak v rámci EU, tak i třetích zemí mimo EU.

5. Informace o právech uchazeče o zaměstnání v rámci zpracování osobních údajů

5.1. Uchazeče o zaměstnání má právo požadovat na správci OÚ, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Uchazeče o zaměstnání je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se správcem OÚ jeho osobní údaje.

5.2. V případě, že se uchazeče o zaměstnání domnívá, že správce OÚ jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem nebo s právními předpisy, je oprávněn na správci požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li správce nepřesné osobní údaje uchazeče o zaměstnání, je uchazeč o zaměstnání oprávněn požadovat jejich opravu.

5.3. Uchazeče o zaměstnání je oprávněn požadovat na správci OÚ výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, uchazeče o zaměstnání odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy uchazeče o zaměstnání vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

5.4. Uchazeče o zaměstnání je oprávněn požadovat na správci OÚ omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy uchazeč o zaměstnání popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce OÚ mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle uchazeče o zaměstnání protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo správce OÚ osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale uchazeč o zaměstnání je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.5. Uchazeče o zaměstnání je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněných zájmů správce OÚ či třetí strany dle čl. 3, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Správce OÚ je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami uchazeče o zaměstnání.

5.6. V případě podezření, že správce OÚ zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li správce OÚ některému z výše uvedených požadavků uchazeče o zaměstnání, je uchazeč o zaměstnání oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5.7. Veškerá v tomto článku uvedená práva může uchazeč o zaměstnání u správce OÚ uplatnit následujícími způsoby: osobně v sídle správce OÚ, na základě předložení platného občanského průkazu; e-mailu opatřeným elektronickým podpisem uchazeče o zaměstnání založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR; e-mailem zaslaným z e-mailové adresy, kterou uchazeč o zaměstnání uvedl v kontaktním formuláři či svém životopise.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. V případě, že správce OÚ začne se zpracováváním osobních údajů poskytnutých uchazečem o zaměstnání k jiným účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, neprodleně o této skutečnosti informuje příslušné uchazeče o zaměstnání, informuje je o jednotlivých aspektech zpracování a v případě, že je ke zpracování k tomuto účelu vyžadován souhlas uchazeče o zaměstnání, o tento souhlas před započetím zpracování uchazeče o zaměstnání požádá. V případě, že uchazeče o zaměstnání souhlas neudělí, není správce OÚ oprávněn s dalším zpracováním osobních údajů začít, není-li dán jiný právní základ zpracování.

6.2. Tento dokument je uchazeče o zaměstnání poskytnut v elektronické podobě jako příloha e-mailu zasílaného jakožto potvrzení o vyplnění formuláře a přijetí životopisu nebo na webových stránkách správce OÚ, kde je nepřetržitě dostupný všem uchazečům o zaměstnání